موتور دیزلی چیست؟

موتور دیزل نوعی موتور درون سوز است.