پروژه های تامین برق

1- پروژه تامین برق دستگاه حفار (TBM) خط 6 توسعه جنوبی مترو تهران …………………… 7 کیلو ولت آمپر توسط دیزل ژنراتورهای کاترپیلار

2-پروژه تامین برق دستگاه حفار (TBM) مترو اصفهان …………………………………………….2 مگاوات توسط 2 دستگاه دیزل ژنراتور کاترپیلار

3- پروژه تامین برق ستاد خط 6 مترو تهران ………………………………………………………..700 کیلو ولت آمپر توسط دیزل ژنراتور کاترپیلار

4-پروژه تامین برق ایستگاه پارک لاله خط6 مترو تهران …………………………………………. 300 کیلو ولت آمپر توسط دیزل ژنراتور کامینز

5-پروژه تامین برق ایستگاه کارگر شمالی خط 6 مترو تهران ……………………………………. 300 کیلو ولت آمپر توسط دیزل ژنراتور کامینز

6- پروژه تامین برق ایستگاه میدان ولیعصر ……………………………………………………….. 500 کیلو ولت آمپر توسط دیزل ژنراتور پرکینز

7- پروژه تامین برق خط 4 توسعه شرقی مترو تهران ………………………………………………500 کیلو ولت آمپر توسط دیزل ژنراتور کامینز

8_ پروژه تامین برق خط 4 توسعه غربی مترو تهران……………………………………………….500 کیلو ولت آمپر توسط دیزل ژنراتور کامینز

9- پروژه انتقال آب تصفیه خانه مشکین شهر ……………………………………………………….600 کیلو وات توسط 3 دستگاه دیزل ژنراتور کامینز

10- پروژه تامین برق خط انتقال آب به مخزن شحنه شهر یزد…………………………………….800 کیلو ولت آمپر توسط 4 دستگاه دیزل ژنراتور کامینز

11-پروژه تامین برق آبرسانی از سد کارواندر به شهر خاش …………………………………………400 کیلو ولت آمپر توسط 2 دستگاه دیزل ژنراتور کامینز

12-پروژه برق رسانی فاز یک پایانه دولت آباد مترو تهران………………………………………….500 کیلو ولت آمپر توسط دیزل ژنراتور ولوو

13- پروژه تامین برق عملیات روسازی و ریل گذارب قطار شهری کرمانشاه………………………350 کیلو ولت آمپر توسط دیزل ژنراتور ولوو

14-پروژه تامین برق احداث پروژه صنعتی و پزشکی تولید واکسن کرونا…………………………800 کیلو ولت آمپر توسط دو دستگاه دیزل ژنراتور کاترپیلار

15-پروژه تامین برق خدمات مهندسی و نصب تجهیزات خط یک قطار شهری تبریز…………..400 کیلو ولت آمپر توسط دیزل ژنراتور کامینز