خدمات ما

کلیه خدمات طراحی و راه اندازی نیروگاه های مقیاس کوچک 

مشاوره خرید و راه اندازی انواع مولدهای تولید برق

خدمات تخصصی الکتریکال و مکانیکال

تهیه انواع قطعات تخصصی